You are here: Home

Sơ yếu lí lịch mẫu viết bằng 3 thứ tiếng: Việt, Anh, Nhật

Tìm việc trực tuyến giới thiệu các ứng viên mẫu sơ yếu lí lịch viết bằng 3 thứ tiếng Việt, Anh, Nhật. 

共和社会主義ベトナム国

独立-自由-幸福
========

個人履歴書

項目1:個人履歴

1)名前:...............................................  2)性別: ..............................
3)生年月日: 年 月 日
4)住所: 
5)学問:................................................  6)外国語:.........................
7)民族:................................................  8)宗教:............................ 
9)結婚歴:...........................................  10)前科歴: 無
11)個人略歴(12才から簡単に書いてください):
-年 ~ 年:ホーチミン市 区の 中学校で学んだ
-年 ~ 年:ホーチミン市 区の 高学校で学んだ
-年 ~ 年:ホーチミン市 区の 大学で学んだ
-年 月~ 年 月:................................ (「職業履歴」の項目に参照)
12)トレーニングコース:

13)外国語技能:

 

14)コンピュータ操作技能:


項目2:家族関係

15)父親名前: ...................... 生年: ...............................................
職業(1975年の前後):
-1975年前: 
-1975年後: 
住所: 
16)母親名前: ........................... 生年: ............................................
職業(1975年の前後): 
住所: 
17)付属者名前:........................  生年:............................................ 
職業: 
住所: 
18)兄弟
姉/兄:........................................  生年:............................................

職業: 
妹/弟: .......................................  生年:............................................
職業: 
住所:

項目3:雇用歴史


会社: 
持続時間: 年 月~ 年 月
役職名:
義務と責任:
°

19)承認可能参照者:
° 様、 職位:
住所:

ホーチミン市、20年 月 日
記入者

 

 

地方人事管理機関の承認と意見
承認内容は上記の各項目の正確性を確認し正確がないところを明記すること
(追記必要があると判断した場合には労働者の職業資格と状況を追記可能となる)

ホーチミン市、20年月日
地方委員会:......................................................

 

名称:.............................................

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

--------------------

SƠ YẾU LÝ LỊCH

PHẦN 1: LÝ LỊCH BẢN THÂN
1) Họ và Tên: .....................................................2) Nam, Nữ: ..........................
3) Ngày, tháng, năm sinh:
4) Thường trú số nhà:
5) Trình độ văn hóa: ..........................................6) Trình độ ngoại ngữ: ...........
7) Dân tộc: .........................................................8) Tôn Giáo: ..........................
9) Tình trạng hôn nhân: ...................................10) Tiền án, tiền sự: Không
11) Quá trình bản thân (tóm tắt từ năm 12 tuổi đến nay làm gì, ở đâu?):
_ Từ năm ->: học sinh trường PTCS, quận, Tp. HCM
_ Từ năm ->: học sinh trường PTTH, quận, Tp. HCM
_ Từ năm ->: sinh viên trường, quận, Tp. HCM
_ Từ năm ->: (xem chi tiết ở Phần 3: Chi tiết nghề nghiệp)
12) Các khóa đào tạo khác:
13) Kỹ năng ngoại ngữ:
14) Kỹ năng máy tính:

PHẦN 2: QUAN HỆ GIA ĐÌNH
15) Họ tên Cha: ................................................Sinh năm: ...............................
Nghề nghiệp (chức vụ và cấp bậc) trước và sau 30-4-1975:
_ Trước 1975:
_ Sau 1975:
Chỗ ở hiện nay:
16) Họ tên Mẹ:.................................................. Sinh năm: ..............................
Nghề nghiệp (chức vụ và cấp bậc) trước và sau 30-4-1975:
Chỗ ở hiện nay:
17) Họ tên Chồng/Vợ: Sinh năm:
Nghề nghiệp:
Chỗ ở hiện nay:
18) Họ tên anh, chị, em ruột: tuổi, làm gì, ở đâu?
Anh/Chị: Sinh năm:
Nghề nghiệp:
Em: Sinh năm:
Nghề nghiệp:

PHẦN 3: CHI TIẾT NGHỀ NGHIỆP
Công ty:
Thời gian: / ~ /
Chức vụ:
Chuyên môn:
°

19) Cá nhân và cơ quan có thể xác nhận:
° Ông , Chức vụ:
Địa chỉ:

Ngày tháng năm 2008
Người khai
Ký tên

 

 

NHẬN XÉT VÀ CHỨNG NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
Nội dung chứng nhận cần ghi bản lý lịch này đúng hay sai, nếu sai thì ghi rõ sai ở chỗ nào.
(Có thể nhận xét thêm về tư cách nghề nghiệp và hoàn cảnh của người lao động)
Ngày tháng năm 20
UBND Phường, xã: ....................................

 

 

Họ tên: ................................................

 

Republican, socialist Vietnamese country
Independence-freedom-happiness
=============

Curricullum Vitae

Item 1: Individual history

1) Name:  .....................................................2) Sexual: ..............................

3) Date of birth: 
4) Address: 
5) Study: ..................................................... 6) Foreign language: ..............
7) Race: ...................................................... 8) Religion: .........................
9) Marital history: .................................... 10) Previous offense: Not
11) An individual brief history (Please write from 12 years old until now):
-1989- 1993:
-1993- 1996:
-1996- 2000:
-2000 - 2003:.
12) Training course:
13) Foreign language skill:
14) Computer operation skill:

Item 2: Family relationships
15) Father name: .......................................... Year of birth: .....................
Occupation (before 1975):
-1975 years ago: 
-From 1975 until now:
Address: 
16) Mother name: ......................................... Year of birth: ....................
Occupation (before 1975):
Address: 
17) Wife/Husband name: .............................. Year of birth: ....................
Occupation: 
Address: 
18) Brother/Sister
Older sister/brother:  ................................... Year of birth: ......................
Occupation: 
Younger sister: ..........................................  Year of birth: ......................
Occupation: 
Address:

Item 3: Employment History
Company :
Duration :
Designation :
Duties and responsibilities
°

19) References:
°Mr.
Poosition 
Address:

Ho Chi Minh City, December 21th 2005
Form Filler

 

 

Approval and opinion of local personnel management organization
Describe the confirmation of the accuracy of the above-mentioned each item and there is no accuracy clearly in the content of approval.
(Adding worker's occupation qualification and situation when judged that there is a postscript necessity becomes possible).

Ho Chi Minh City December 13th2006
Local committee: ......................................................

 

 

Name: .............................................

Tìm việc trực tuyến sưu tầm